انتخاب كتاب آقاي دشتگرد در بين كتب برگزيده دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در سال98
كتاب "پرستاري كودك سالم"  تاليف: آقاي علي دشتگرد و خانم زهرا عبادي نژاد  بعنوان كتب برگزيده، دانشگاههاي علوم پزشكي انتخاب شده است. كميسيون ارزشيابي متون و منابع منتخب علوم پزشكي پس از داوري و ارزيابي توسط داوران و همچنين بر اساس شاخص هاي مصوب در كميسيون، از بين تعداد 2751 كتاب ارسالي به دبيرخانه كميسيون تعداد 239 كتاب انتخاب شده است. كه كتاب استاد ارجمند جناب آقاي دشتگرد در بين كتب برگزيده ديده مي شود كه از افتخارات اين دانشكده بوده است. و اين موفقيت را به ايشان ، اساتيد ، همكاران و كليه دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي قاين تبريك عرض مي نمائيم.