قابل توجه اعضای هئیت علمی، کارکنان ودانشجویان دانشکده علوم پزشکی قاین:

خواهشمند است Affiliation دانشکده علوم پزشکی  قاین در مقالات و خلاصه مقالات همایش ها بصورت زیر نوشته شود:

اعضای هئیت علمی و کارکنان:

 

فارسی : دانشکده علوم پزشکی قاین، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند، بیرجند، ایران.

English: Department of (نام گروه) , Qaen Faculty of Medical Sciences, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.

دانشجویان:

 

فارسی : (نام گروه) ، دانشکده علوم پزشکی قاین، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند، بیرجند، ایران.

English: (نام گروه) Qaen Faculty of Medical Sciences, Student Research Committee, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.