سمت: ریاست دانشکده علوم پزشکی قاین

نام و نام خانوادگی: آسیه مودی

مدرک تحصیلی: دکترای مامایی

آدرس پست الکترونیکی: moudia@bums.ac.ir

تلفن تماس: 31628402- 056

فایل رزومه: