خواندن بی اندیشه بیهوده است؛ و اندیشه بدون خواندن خطرناک … (کنفوسیوس)