سمت: مسئول امور اداری

نام و نام خانوادگی: علی بسکابادی

مدرک تحصیلی: کارشناس علوم اجتماعی

آدرس پست الکترونیکی: Boskabadi.ali@Bums.ac.ir

تلفن تماس: 31628408-056

https://nrsghaen.bums.ac.ir/dorsapax/userfiles/sub63/boskabad2i.jpg

سمت: مسئول مرکز مهارتهای بالینی

نام و نام خانوادگی: مریم احمدی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری- کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

آدرس پست الکترونیکی: -

تلفن تماس: 31628404-056

https://nrsghaen.bums.ac.ir/dorsapax/userfiles/sub63/ahmadi.jpg

سمت: کارشناس آموزش

نام و نام خانوادگی: راضیه نصیری نژاد

مدرک تحصیلی: کارشناس علوم تربیتی- مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

آدرس پست الکترونیکی: -

تلفن تماس: 32531761- 056

https://nrsghaen.bums.ac.ir/dorsapax/userfiles/sub63/nasirinejad.jpg

سمت: کارشناس آموزش

نام و نام خانوادگی: مریم خراشادیزاده

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

آدرس پست الکترونیکی: -

تلفن تماس: 31628404- 056

سمت: مسئول آموزش

نام و نام خانوادگی: سید فخرالدین احمدی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

آدرس پست الکترونیکی: ahmadi@bums.ac.ir

تلفن تماس: 31628405- 056

سمت:کارشناس امور دانشجویی فرهنگی-امور خوابگاه ورفاهی دانشجویان

نام و نام خانوادگی: محبوبه سادات خداپرست مقدم

مدرک تحصیلی: کارشناس نرم افزار کامپیوتر

آدرس پست الکترونیکی:khodaparast@bums.ac.ir

تلفن تماس: 31628410-056

https://nrsghaen.bums.ac.ir/dorsapax/userfiles/sub63/khodaparast.jpg
سمت: کارشناس امور دانشجویی -امور تغذیه و کاردانشجویی

نام و نام خانوادگی: محبوبه پری نژاد

مدرک تحصیلی: کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت

آدرس پست الکترونیکی: -

تلفن تماس: 32531762- 056

سمت: کارشناس امور دانشجویی -فرهنگی

نام و نام خانوادگی: محمد طحان

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد روانشناسی

آدرس پست الکترونیکی: -

تلفن تماس: 32531762- 056


سمت: کارشناس فناوری اطلاعات

نام و نام خانوادگی: حسین معنوی

مدرک تحصیلی: کارشناس نرم افزار کامپیوتر

آدرس پست الکترونیکی: hossein.manavi@bums.ac.ir

تلفن تماس: 31628415-056

 
سمت: روان شناس بالینی

نام و نام خانوادگی: نیره قلندری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

آدرس پست الکترونیکی: nasrin.ahmadnejad@bums.ac.ir

تلفن تماس: 32528691- 056

 
سمت: کارشناس امور پژوهشی- مسئول دفتر

نام و نام خانوادگی: علی اکبر یوسفی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد میکروب شناسی پزشکی

آدرس پست الکترونیکی:

تلفن تماس: 31628400- 056

سمت: کارشناس حراست

نام و نام خانوادگی: مریم حیدری

مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم تربیتی - کارشناس ارشد مشاوره خانواده

آدرس پست الکترونیکی: 

تلفن تماس: 31628413- 056

 
سمت : کتاب دار
 
نام و نام خانوادگی: مصطفی صادقی
 
مدرک تحصیلی : کارشناس کتاب داری
 
آدرس پست الکترونیکی: 
تلفن تماس: 31628415- 056