تغذیه با شیر مادر

مولفان: زهرا خسروی عنبران، علی دشتگرد، سید مصطفی محسنی زاده

انتشارات: پرستاران جوان

 

 

مرور جامع و نکات کلیدی پرستاری کودک سالم

مولفان: زهرا عبادی نژاد، علی دشتگرد

انتشارات: بشری

 

 

پرستاری و بهداشت محیط

مولفان: علی دشتگرد، زهره برزگری اسفدن

انتشارات: بشری

 

مرور جامع و نکات کلیدی پرستاری کودک بیمار

مولفان: علی دشتگرد، زهرا عبادی نژاد

انتشارات: بشری

 

مفاهیم پایه پرستاری

مولفان: علی صفری، محمد علی نژاد مقدم،علی دشتگرد

ناشر: بشری

راهنمای عملی درمان شناختی- اجتماعی اعتیاد

مولفان: علی دشتگرد، سیمین صبیانی

ناشر: اکبرزاده