سالن امتحانات                                                                                                                      کارگاه کامپیوتر
 
   
                                                                          سالن کنفرانس                                                                                                          مرکز آزمون
 
   
                                                                             آزمایشگاه                                                                                                              مرکز مهارت های بالینی
 
   
                                                                      کلاس های آموزشی                                                                                                     کلاس های آموزشی
 
   
                                                                            نمازخانه                                                                                                                         سلف سرویس